Skip to main content

Algemene voorwaarden van Studio Jeroen

Datum van inwerkingtreding 28 december 2020 | Pdf downloaden

1. Identiteit Studio Jeroen

Studio Jeroen
Appelstraat 64
2564 EH  Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 223 02 13
E-mailadres: hallo@studio-jeroen.nl
Website: studio-jeroen.nl

KvK-nummer: 80 05 09 72
BTW-id: NL 00 33 87 570 B13

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen Studio Jeroen en haar afnemers.

2.2 Naast deze voorwaarden zijn tevens van toepassing alle voorwaarden en instructies van toeleveranciers van Studio Jeroen met betrekking tot de verkochte en/of geleverde goederen, voor zover die niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Studio Jeroen.

3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van de opdracht. De opdracht kan door de afnemer zowel mondeling, schriftelijk, als door ondertekening en het retour zenden van de offerte, worden verstrekt.

3.3 De op de offerte door Studio Jeroen opgegeven prijzen en voorwaarden zijn bindend.

3.4 In alle andere gevallen zullen andere eventuele tevoren gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk zijn bevestigd met de totstandkoming van de overeenkomst komen te vervallen.

4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn incl. afleveringskosten, tenzij anders vermeldt.

4.2 Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

5. Levering

5.1 Levering van goederen geschied ter keuze van Studio Jeroen door feitelijke overdracht (bij locatie afnemer of bij een locatie Studio Jeroen) of door verzending naar het door de afnemer gegeven adres.

5.2 Het risico voor de goederen gaat op de afnemer over bij levering. Studio Jeroen adviseert het hout (binnen) droog op te slaan en zo snel mogelijk te verwerken.

6. Leveringstermijn

De opgave van de levertijd geschied bij benadering. Studio Jeroen verplicht zich, de opgegeven levertermijn zo nauwkeurig mogelijk aan te houden. Overschrijding hiervan geeft de afnemer geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en zal nimmer aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding in elke vorm dan ook.

7. Overmacht

7.1 In geval Studio Jeroen door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Studio Jeroen niet aansprakelijk voor enige schade.

7.2 De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Studio Jeroen door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

7.3 In geval van overmacht welke langer duurt dan 1 maand zal Studio Jeroen gerechtigd zijn naar keuze de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, dan wel de overeenkomst in zijn geheel voor ontbonden te verklaren, alles zonder rechtelijke tussenkomst.

7.4 Van overmacht is sprake, indien Studio Jeroen na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen t.g.v. brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, (oorlogs)gevaar, alles zowel in het bedrijf van Studio Jeroen als bij derden, van wie Studio Jeroen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van onderneming ontstaan.

8. Betaling

8.1 De afnemer is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder bevoegd te zijn op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8.2 Betaling dient overgemaakt worden naar bankrekening NL87 KNAB 0601 1784 40 t.n.v. Studio Jeroen o.v.v. het factuur nummer.

8.3 Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is onderneming gerechtigd vanaf de vervaldatum een rente van 1½% per maand in rekening te brengen.

8.4 Indien afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 week, is Studio Jeroen bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is afnemer aansprakelijk voor de door onderneming geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

8.5 Indien Studio Jeroen bij wanprestatie van de afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvoor voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-

8.6 Studio Jeroen behoudt zich te allen tijde het recht voor, te verlangen dat door de afnemer, op voor Studio Jeroen aanvaardbare wijze, zekerheid wordt gesteld voor nakoming van de verplichtingen van de afnemer.

8.7 Studio Jeroen bepaald direct na verstrekken van de opdracht een voorschot (10%) in rekening gebracht wordt. Voor aanvang van de werkzaamheden 40% van de overeengekomen som en het resterende bedrag wordt direct na oplevering gefactureerd.

9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Studio Jeroen, totdat de afnemer alle te zijnen laste nog openstaande vorderingen, opeisbare en – niet opeisbare, zal hebben voldaan.

9.2 De afnemer is gehouden aan de terugneming van gekochte en afgeleverde goederen zijn medewerking te verlenen. Daartoe verleent de afnemer aan Studio Jeroen bij deze onherroepelijk machtiging.

10. Klachten en aansprakelijkheid

10.1 De afnemer is gehouden de goederen direct na op – of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk bij Studio Jeroen te worden ingediend onder opgave van de aard van de klacht.

10.2 Studio Jeroen beoordeelt de klacht. Indien de klacht gegrond blijkt en geen betrekking heeft op ‘de natuurlijke werking van hout’, zal Studio Jeroen: A. zo spoedig mogelijk op haar kosten, waar mogelijk, een reparatie uitvoeren. B. onder kwijtschelding c.q. teruggave van de verschuldigde prijs de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren.

10.3 Tot vergoeding van verdere kosten, directe en indirecte schade of gevolgschade zullen noch Studio Jeroen noch haar ondergeschikten gehouden zijn, behoudens in geval opzet of grove schuld.

11. Ontbinding

Indien de afnemer nalatig is of blijft op hem rustende verplichting jegens Studio Jeroen na te komen, of in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, overlijden of liquidatie, heeft onderneming het recht om – naar haar keuze – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder enige ingebrekestelling uitkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding te vorderen.